Obchodní podmínky

Email Tisk PDF

Vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybral z naší nabídky hudebních děl i Vy. Každý prodej má samozřejmě svá pravidla, která chrání obě strany. Tím spíš, jde-li o prodej, resp. nákup produktů podléhající autorským právům vlastníka. Jednací řád serveru CZmusic má tyto části:

a) Provozní řád
b) Licence
c) Záruční a reklamační řád
d) Odstoupení od smlouvy
e) Opravný prostředek


Provozní řád

CZmusic umožňuje přístup k hudebním dílům jednotlivých autorů ve smyslu autorského zákona §121/2000 Sb. TAK JAK JSOU (dále jen služba). Finanční vklad registrovaného uživatele k využívání služeb serveru CZmusic nemá povahu bankovního vkladu, je tedy nevratný a nepřevoditelný na jinou osobu. Platnost finančního vkladu není jakkoli časově omezena.
Registrací výslovně souhlasíte s tím, že pokud vám bude odepřen přístup k uživatelskému účtu na základě neznalosti hesla, a pokud dostatečným způsobem neprokážete, že majitelem účtu je právě Vaše osoba, veškerý, dosud nevyčerpaný kredit na virtuálním účtu serveru CZmusic bez náhrady a ve prospěch provozovatele serveru propadne.
Zároveň si výslovně vyhrazujeme právo bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně přerušit poskytování služby z důvodu technické závady, nebo zásahu vyšší moci. Vypořádání závazků a pohledávek při úplném zastavení poskytování služeb se řídí dle práva České republiky.
Poskytování uvedených služeb se vztahuje pouze pro osoby nacházející se na území České republiky a to z důvodu, že licence pro daný obchod platí pouze pro Českou republiku. Následky porušení si nese každý zákazník sám.


Licence

Uživatel získá uhrazením dohodnuté částky dále uvedená práva:

a) zhotovení až třech datových kopií (rozmnoženin) vybraného díla;
b) možnost sdílet nahrávku se třemi dalšími uživateli, ale pouze na lokální počítačové síti (výslovně ne na síti Internet);
c) uložení nahrávek na záznamových médiích: PC, Audio CD, datový disk MP3/WMA a přenosný přehrávač;
d) zhotovení jedné rozmnoženiny grafického díla vztahujícího se k dílu hudebním (ve smyslu CD obalu, brožury apod.).

Dále uživatel bere na vědomí, že je zakázáno hudební díla nadále rozmnožovat za účelem výdělečné činnosti, rozhlasového, či televizního vysílání, nebo veřejné produkci. Výše zmíněné se vztahuje i na grafická díla spjatá s děly hudebními.
Záruční a reklamační řád

Provozovatel serveru CZmusic výslovně neposkytuje žádnou záruku na kvalitu hudebního zpracování nahrávky.

Dále provozovatel serveru nezodpovídá za žádné škody, které vám vzniknou používání programového vybavení poskytovaného serverem, ani nezodpovídá za žádné škody vzniklé nesprávným či neodborným používáním vašeho vlastního technické vybavení, použitého v souvislosti využíváním poskytovaných služeb.

V případě dočasného přerušení poskytnutí služeb serveru má uživatel právo požádat provozovatele serveru o přiměřený náhradní způsob zpřístupnění uhrazené objednávky. Uživatel je v tomto případě povinen zaslat žádost e-mailem na adresu provozovatele a zároveň ji podepsat kvalifikovaným osobním certifikátem, vydaným prověřenou osobou v souladu zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje lhůtu 30 dnů na vyřízení žádosti, počítáno ode dne doručení žádosti provozovateli.


Odstoupení od smlouvy

Uživatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů od uzavření smlouvy o koupi, tedy ode dne, kdy byla učiněna objednávka služby pomocí technických prostředků serveru a skladba nebo album nebylo uživatelem staženo.

Odstoupení od kupní smlouvy se děje výhradně písemnou formou – prohlášením o odstoupení od kupní smlouvy – učiněnou v sídle provozovatele serveru. V žádosti musíte uvést vaše jméno, adresu, číslo jednoho dokladu, prokazujícího vaši totožnost (např. OP) a číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého byla provedena úhrada objednávky. Provozovatel je poté povinen převést částku v hodnotě úhrady vaší objednávky sníženou o 5 %, a to do 3 pracovních dnů od data podání prohlášení.

Sám provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy v tom případě, pokud do 30 dnů ode dne učinění objednávky služby neuhradíte sjednanou částku. Pokud uhradíte jen část sjednané částky, bude vám ze strany provozovatele zpřístupněna jen adekvátní část objednávky.


Opravný prostředek

Domnívá-li se registrovaný uživatel, že je k němu ze strany provozovatele postupováno s neoprávněnou tvrdostí, má právo požádat o opravný prostředek. Uživatel tak může učinit osobně v místě sídla provozovatele, musí se prokázat dvěma průkazy totožnosti, nebo pomocí e-mailu, podepsaným kvalifikovaným osobním certifikátem vydaným pověřenou osobu v souladu se zákonem o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. na elektronické adrese provozovatele.

V žádosti je uživatel povinen dostatečně průkazným způsobem dokázat, že je vlastníkem uživatelského účtu, vůči němuž bylo nepřiměřeně tvrdě postupováno. Za dostatečný způsob prokázání se považuje například znalost stavu vašeho virtuálního účtu či znalost historie objednávek nebo jiných vlastností účtu, které mohou být jednoznačně známy jen a pouze majitelem. Jestliže žadatel takovýmto způsobem prokáže příslušnost k uživatelskému účtu serveru CZmusic a na místě písemně stvrdí čestné prohlášení, bude provozovatelem zjednána okamžitá náprava všech práv majitele účtu, který byl dotčen přílišnou tvrdostí postupu ze směru provozovatele.